SwissBiHSwissBiH

Poziv firmama za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Njemačkoj


Autor: Anera

Vanjskotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, objavila je Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2019/2020. Godini.

Ukupan kontingent od 2000 dozvola/mjesečno raspodjeljuje se po djelatnostima.

Pravo učešća na Javnom konkursu/natječaju imaju preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti, šifre 10,40,50,60,61 i 70 – po njemačkim propisima,  koji ispunjavaju opšte zadate uslove.

Za ostvarivanje prava na učešće u raspodjeli detašmana preduzeća moraju ispunjavati određene uslove, kao su je da imaju registrovano predstavništvo preduzeća u SR Njemačkoj,da imaju minimum 15 stalno zaposlenih radnika na radovima u BiH iz okvira djelatnosti za koju konkurišu, da je preduzeće u potpunosti izmirilo sve obaveze i sl.

Prijave na Javni konkurs/natječaj za raspodjelu podkontingenata detašmana, sa traženom dokumentacijom, za preduzeća sa područja entiteta FBiH, RS i preduzeća Distrikta Brčko podnose se u zatvorenim kovertama u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa/natječaja.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment