SwissBiHSwissBiH

Rekordna proizvodnja Rudnika Gross u 2018. i nastavak investicija u 2019.


Autor: Anera

Rudnik olova i cinka Gross PJ Srebrenica nastavio je da bilježi rekordnu proizvodnju rovne rude, a u 2018. je otkopano 356.000 tona, pokazuje godišnji izvještaj o poslovanju Rudnika.

Rudnik Gross je, pored rekordne proizvodnje, posebnu pažnju u toku 2018. godine posvetio stvaranju uslova za dobijanje rude sa eksploatacionog polja “Vitlovac”, gdje je rađeno na pripremi prilaznog puta i dijela pratećih infrastrukturnih objekata.

U 2018. godini, taj rudnik kod Srebrenice pokrenuo je i postupak dobijanja neophodnih odobrenja i saglasnosti za izgradnju novog flotacijskog odlagališta, što će biti značajna i velika investicija u narednih nekoliko godina, a koja ujedno predstavlja preduslov za nastavak i povećanje proizvodnje.

Investiciona ulaganja su u prethodnoj godini u Rudniku iznosila 4.411.107,89 KM (oko 2.255.000 eura), čime je suma uložena u Gross u koncesionom periodu dostigla 41.881.972,43 KM ili 21.413.911 eura. Obaveza ukupnog ulaganja predviđena tokom cijelog perioda trajanja koncesionog ugovora je time već sada premašena za gotovo 14 miliona (oko 7.158.000 eura).

Rudnik je sve investicione aktivnosti preduzimao s ciljem da osigura kontinuitet proizvodnje, sa stalnim, postepenim povećavanjem u godinama pred Rudnikom.

Planirana investiciona ulaganja u 2019. godini iznose oko 6,3 miliona KM (oko 3.236.000 eura) u opremu i objekte, izradu projektno-tehničke dokumentacije i u rudarske pripremne radove.

Cilj plana u 2019. godini je da se proizvede najmanje jednaka količina rovne rude kao u 2018., kao i da se u flotaciji nastavi strogo održavanje kvaliteta koncentrata olova i cinka koji zadovoljavaju zahtjeve tržišta od ovog dijela Evrope do dalekog istoka.

Rudnik će u ovoj godini takođe raditi na pripremi novih otkopnih blokova, uvođenju selektivnosti pri otkopavanju kod postojećih metoda i smanjenja razblaženja rude, što će unaprijediti finansijske efekte poslovanja preduzeća, stvoriti dobre uslove za povećanje produktivnosti i za smanjenje potrošnje energije po jednoj toni rude.

U 2018. godini, Rudnik je na ime naknade za korišćenje mineralnih sirovina uplatio 1.741.563,44 KM (oko 890.000 eura) na račun budžeta Republike Srpske. U koncesionom periodu koji počinje ulaskom rudnika Gross u sastav Mineco Grupe ukupno je uplaćeno 13.308.162,64 KM (oko 6.800.000 eura) na ime te naknade.

Rudnik Gross je tokom cijele 2018. godine, kao društveno odgovorno preduzeće, nastavilo da aktivno sarađuje sa lokalnom zajednicom i da pomaže različita udruženja, ustanove i pojedince iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, posebno sa područja Srebrenice i Bratunca, dvije opštine kojima gravitira. Ukupna pomoć Rudnika od uzimanja koncesije dostigla je 641.006,51 KM (oko 328.000 eura), od čega u 2018. godini 72.078,84 KM (oko 37.000 eura).

Kompanija Gross u potpunosti ispunjava sve preuzete obaveze u oblasti zaštite životne sredine, a višegodišnji planovi obuhvataju stalno unapređenje rješenja koja se primjenjuju, ali i sprovođenje akcija koje nisu u neposrednoj vezi sa rudnikom, ali se odnose na poboljšanje životne sredine i zaštiti vodotokova sliva rijeke Drine. Rudnik je, iz tog razloga, u martu prošle godine osnovao Fondaciju za zaštitu rijeke Drine i njenih pritoka, čiji su ciljevi očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta vode i životne sredine rijeke Drine i njenih pritoka, odnosno Drinskog sliva.

Rudnik olova i cinka Gross se očuvanjem životne okoline bavi kao prioritetnim zadatkom, što se takođe ogleda u kontinuiranoj rekultivaciji degradiranih površina, savjesnim upravljanjem otpadom, prečišćavanjem voda, očuvanjem prirodnog ambijenta i drugim sličnim postupcima. Do sada je rekultivisana površina od 137.512 m², na šta je utrošeno više od 3 miliona KM (oko 1.533.000 eura).

Većinski vlasnik Rudnika olova i cinka PJ Srebrenica u okviru preduzeća Gross d.o.o, je britanska kompanija Mineco Limited, koja u Bosni i Hercegovini sprovodi istražne radove u starom rudniku antimona kod Novog Goražda, a u toku 2017. pokrenuta je proizvodnja i u rudniku ceruzita kod Olova. U Čelebićima kod Foče su uspješno obavljene prve faze istražnih radova i ovjeren je elaborat o rudnim rezervama, a ove godine je potpisan Ugovor o koncesiji za eksploataciju rude olova i cinka. Takođe, sa svojim partnerima Mineco upravlja rudnicima olova i cinka u Srbiji – Rudnikom kod Gornjeg Milanovca i Velikim Majdanom kod Ljubovije, a kod Bosilegrada je pokrenuta pilot proizvodnja rudnika Bosil-Metal.

Izvor: poslovnenovine.ba

Komentar-Kommentar-Comment