SwissBiHSwissBiH

Revizori utvrdili: Ulagano u objekte nad kojim nisu riješeni imovinski odnosi


Autor: Anera

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH  je dobila mišljenje s rezervom na financijski izvještaj za 2018. godinu.

Revizori su uočili niz nepravilnosti vezanih za ulaganja u objekte nad kojim nisu riješeni imovinsko pravni odnosi,  nije poštovan Zakon o javnim nabavama u dijelu pripreme tenderske dokumentacije…

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

U izvještaju revizori navode kako kao i tokom prethodnih godina, ni u tijeku 2018. godine nije uspostavljena  Jedinica za unutarnju reviziju, zbog čega nije osigurano nadgledanje, praćenje i relevantno izvještavanje o funkcioniranju unutarnjih kontrola u cilju identificiranja slabosti i predlaganja mjera za njihovo otklanjanje. Kako dalje navode, navedeno nije u skladu odredbama Zakona o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH, što ima za posljedicu neuspostavljanje i nefunkcioniranje adekvatnog i efikasnog financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola.

Također, utvrđeno je da je Služba za zajedničke poslove izvršila znajačna ulagala u zgradu Geodetskog zavoda BiH, salu u zgradi Parlamenta FBiH,  Dom odmora Trpanj i Vilu Braun u Sarajevu i pored toga što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Služba nije poštovala odredbe Zakona o javnim nabavama, u dijelu pripreme tenderske dokumentacije, kojom bi se zadovoljio princip jednakog tretmana i ne diskriminacije potencijalnih ponuditelja.

Tokom izrade izvještaja, posebnu pažnu su skrenuli i na nekoliko pitanja koja se odnose na zakup poslovnih prostora.

“Temeljem zakupa 77 poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, u toku su sudski postupci za koje ukupni tužbeni zahtjevi iznose 4.402.177 KM. Izvjesnost naplate ovih tražbina je upitna zbog neriješenog statusa imovine i nelikvidnosti značajnog broja korisnika poslovnih prostora, protiv kojih je pokrenut sudbeni postupak”, naveli su revizori uz pojašnjenje da je Služba dala suglasnost Monexu d.o.o. Sarajevo o zaključivanju ugovora o podzakupu dijela poslovnog prostora u Sarajevu Ulica Maršala broj 11, iako Ugovorom o zakupu poslovnog prostora nije regulirano davanje navedenog prostora u podzakup, niti Služba ima saznanje kome je i pod kojim uvjetima dio predmetnog prostora dat u podzakup. Ugovorena cijena zakupnine od 27 KM/m2 nije sukladna Zaključku Vlade FBiH, kojim je određeno da se visina zakupnine za poslovne prostore prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane utvrđuje u visini zakupnine koju su utvrdile općine na čijem se području nalazi poslovni prostor, niti je Služba preispitala zaključeni ugovor, s ciljem zaštite javne imovine.

Revizori su evidentirali i da se u  Službe nalazi 180 neperspektivnih lokacija vojne namjene na području FBiH (kasarne, skladišta, zemljišta, tuneli i drugi objekti), od čega je 79 lokacija preuzeto, 17 lokacija je i dalje u posjedu Ministarstva obrane BiH u okviru istih dvije lokacije su djelomično preuzete, a 84 lokacije nisu preuzete. Neperspektivne lokacije vojne namjene se odlukama Vlade FBiH, na prijedlog Službe, dodjeljuju na korištenje.

Dalje, informišu da je Služba u februaru ove godine  Vladi FBiH dostavila Informaciju o poslovnim prostorima prijašnjeg  Federalnog ministarstva obrane i neperspektivnim lokacijama vojne namjene koju je Vlada FBiH usvojila Zaključkom 27. 2. 2019. godine. Služba u navedenoj Informaciji nije dala prijedlog mjera u cilju naplate tražbina od izdavanja u zakup poslovnih prostora i ulaska u posjed prostora za koje se ne plaća zakupnina, niti je predložila poduzimanje konkretnih aktivnosti u cilju konačnog postupanja po Zaključku Vlade FBiH, kojim joj je u nadležnost dana nepokretna imovina prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane. Vlada FBiH je navedenu Informaciju samo usvojila, i nije dala prijedloge niti utvrdila mjere i aktivnosti o navedenom.

Shodno nadležnostima Službe revizori navode da je potrebno nastaviti aktivnosti na evidenciji i upravljanju pokretnom i nepokretnom imovinom prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske FBiH,  te u suradnji sa Federalnim pravobraniteljstvom nastaviti aktivnosti na naplati tražbina za zakup poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane.

PUTNIČKI AUTOMOBILI

Zamjerku su našli i kod nabavke putničkih automobila. Naime, uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da Planom javnih nabava nije obuhvaćena nabava 12 službenih putničkih automobila po lot-ovima, a u 2018. godini ukupno su nabavljena 22 putnička automobila u vrijednosti od 905.723 KM bez PDV-a.

“Prema prvobitnom Planu planirana je nabava dva putnička motorna vozila, procijenjene vrijednosti od 80.000 KM, putem otvorenog postupka za potrebe Službe, te dopunom Plana u listopadu 2018. godine planirana je nabava osam službenih putničkih automobila za potrebe Porezne uprave Federacije BiH, procijenjene vrijednosti od 220.500 KM bez PDV-a, također putem otvorenog postupka”, kažu revizori, te smatraju da zbog sveg navedenog  prilikom pripreme tenderske dokumentacije nije poštovan princip jednakog tretmana i ne diskriminacije potencijalnih ponuditelja.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment