By Anera

Počeo Simpozij o planiranju kvaliteta zraka: Na kvalitet utiče cijelo društvo

Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine UKI BiH, organiziralo je u Sarajevu regionalni dvodnevni Simpozij o planiranju kvaliteta zraka u gradovima, koji je okupio ugledne međunarodne stručnjake i kompanije koje realizuju projekte iz domena okolišnog menadžmenta, kao i predstavnike vlasti i međunarodnih institucija.

Osnovni cilj Simpozija je razmjena znanja i iskustava, promocija novih tehnologija iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka, kao i nastojanje da se ukaže na smjernice za dalju borbu protiv ovog snažnog negativnog uticaja na zdravlje stanovništva u urbanim zonama.

Ešref Gačanin, predsjednik UKI BiH  kazao je da je Sarajevo nekada bilo centar aktivnosti, znanja i odgovornosti vezano za čistoću zraka te da je ovaj Simpozium svojevrsan povratak toga.

“Mislimo da je opet sazrelo vrijeme da se ponovo okupimo i da zajedno radimo na ovoj temi kroz koju ćemo razmjenom znanja i ideja doći do konkretnih zaključaka i rješenja. Ovaj Simpozium ima za cilj da postane tradicionalna aktivnost”, kazao je.

Jedna od tema koja je predstavljena, a koju je prezentirao Gačanin, bila je Uspostava centra za menadžment kvliteta zraka u Sarajevu .

“Centar za upravljanje kvalitetom zraka u Sarajevu je jedna novina i on će imati za cilj da upravlja znanjima, podacima intelektualnim alatima. Povezat će ministarstva i zavode. Kroz ovaj Centar posao će dobiti šest ljudi različitih specijalnosti koji će koristiti usluge ekperata, univerziteta, konsalting firmi i drugih koji se bave ovom tematikom”, rekao je Gačanin.

Kazao je kako struka ne poznaje termin zagađenje, ona u svom žargonu koristi termine zagađivanje, koje se odnosi na ispušne gasove i zagađenost, a to je stanje. Za oba ova termina postoji odgovornost i zbog toga je jako važno da se zna razlika između ova dva trermina a to će ovaj Simpozij da pokuša ispuniti a upoznavanje javnosti je od velikog značaja.

Gačanin je predložio tri mjere koje mogu doprinjeti kvalitenijem zraku. Prva od njih je da se dopunski obrade podaci o kvaliteti zraka koji se prate u Sarajevu, druga mjera odnosi se na primjenu kompjuterizirane dinamike fluida koja je jedna moderna tehnologija koja će sigurno pomoći kod urbanističkog planiranja, regulacionih planova, položaj zgrada spratnost i dr. I kao treća mjera a koja je usmjerena kao kampanja vezana je za energijsku efikasnosti naselja u padinskim dijelovima grada i vrstama goriva i načinu loženja.

“Jasno je da postoje mnogobrojna rješenja koja mogu smanjiti bacanje energije i ona se trebaju primjenjivati. Na ovom skupu će biti prezentirana neka od njih koja će se na kraju naći na listi koja će biti upućena vlastima kao mjere koje se trebaju poduzimati”, kaže.

Kemal Hanjalić, univerzitetski profesor i doktor tehničkih nauka iz oblasti termodinamike i mehanike fluida kazao je da se zna ko su i kakvi su izvori onečišćenja zraka da to nije ništa novo i nepoznato, ono što se već dugo pokušava i pomalo je počelo da se primjenjuje jeste da se u sve to uvede malo više egzaktnosti, analiza i prognoze.

“Dvije su novine koje su uvedene posljednjih godina. Jedna od njih je mjerenje kvalitete zraka koje pored onih standardnih mjernih stanica koje su pod kontrolom ekološkog zavoda sada ima i grupu profesora i studenata koji razvijaju male jeftine senzore koji se stave na dron, bicikl ili neko drugo mjesto i prikupljaju podatke. Takvi senzori mjere kvalitet zraka uporedo sa onim veće postojećim i stacioniranim, novi senzori mjere kvalitet zraka po visini. Ovakvi pokazatelji ne moraju biti 100 posto tačni ali su oni dobra indikacija i sada imamo mogućnost da dobijemo podatke koje smo prije teško dobijali. Posljednji podatak mjerenja inverzije mi smo imali 1974. godine, sada imamo tu mogućnost na dnevnoj bazi”, pojašnjava Hanjalić.

Profesor Hanjalić je kazao da je prisutan veliki broj podataka a koji se slabo procesuiraju i da je to jedan od problema. Kaže da se podaci trebaju više analizirati i na osnovu njih praviti zaključke i koleracije kako bi se mogao prognozirati kvalitet zraka.

Kada je riječ o urbanizmu i građenju kazao je da je ona neminovna i neophodna.

“Gradnja se ne može i ne smije zaustaviti ali ono što se treba jeste da se to radi planski uz mišljenje struke. Imamo alate i tehnologije koje tome mogu pomoći i trebamo ih iskoristiti. Uz pomoć dostupnih podataka mi možemo prognozirati i doći do nekih optimalnih rješenja”, kaže.

Kao mjere koje će pomoći smanjenju zagađenja istakao je redukcija saobraćaja u centru grada, skuplji parking je svakako jedno od rješenja bar kada je centar grada u pitanju, uvođenje plina i ukidanje motora sa lošim sagorjevanjem su samo neke od njih.

Ljiljana Lovrić, zamjenica Ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kazala je da pitanje loše kvalitete zraka predstavlja jedan od najvećih javno  – zdravstvenih problema koji je posebno izražen u zimskom period.

“Prema podacima Europske agencije za okoliš u BiH je 2015. godine je 3.500 ljudi izgubilo život od posljedica bolesti kojima je uzrok zagađenje zraka. Stanje se nije mnogo promjenilo pa i Ministarstvo teži uspostavljanju novih mjera koje će osigurati zadovoljavajući kvalitet zraka a smrtnost i pojave bolesti svele na najmanji mogući broj. Ovaj skup je dobar način da se dođe do rješenja koja će tome pomoći”, kazala je Lovrić.

Lovrić je dodala kako Ministarstvo trenutno sprovodi dva vrlo važna projekta koja se tiču kvaliteta zraka. Prvi je pomoć BiH kroz poboljšanje zraka i upravljanje istim koji je rezultat dosadašnje saradnje SIDA-e i Ministarstva sa ostalim institucijama, čiji rezultati su prezentirani na simpoziju. Drugi projekat je ECO projekat koji je partnerski program za pristupanje EU oblasti okoliša.

Esma Kreso, viši stručnjak za zaštitu okoliša Svjetske Banke kazala je da je tema kvalitete zraka aktuelna u cijelome svijetu a u BiH se koncentriše u nekoliko gradova, najgora slika je u Sarajevu u zimskom period ali je zagađenje prisutno tokom cijele godine.

Kroz ovaj simpozijum prezentirat će se relevantni izvještaji i nekoliko analiza koje su napravljene na osnovu dostupnih podataka.

“Problem zagađenja zraka nije nerješiv ali to nije moguće ni riješiti preko noći. On zahtjeva stratešku opredjeljenost  i podršku na svim nivoima, tranziciju i drugo. Svi sektori jedne države utiču na kvalitet zraka, a taj problem tj. kada je narušena kvaliteta, predstavlja se kao zdravstveni ili okolinski al on se zapravo tiče cijelog društva. Kao jedan od najvećih problema istaknuli smo siromaštvo, jer zagađenje zraka i siromaštvo su direktno vezani”, kazala je Kreso.

U nastavku Simpozija bit će predstavljena predavanja, analize i alati kako doći do kvalitetnijeg zraka. Bit će prezentirana i rješenja koja su primjenili gradovi u regionu ali i podaci međunarodni institucija o trenutnom stanju zagađenosti kako u BiH tako i u svijetu.

Izvor: akta.ba