By SwissBiH

Produženje rokova za podnošenje poreznih prijava (FBiH)

Porezna uprava Federacije BiH je u skladu sa donesenim preventivnim mjerama i shodno zaključku Vlade FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa stranaka, te zabranila ulazak u poslovne prostorije Porezne uprave Federacije BiH. To su učinili i zbog toga što je zbog boravka lica zaraženog Corona virusom jedna cijela ispostava, odnosno svi njeni zaposlenici rješenjem poslani u izolaciju.

Zbog toga obajvještavaju da će se komunikacija sa strankama obavljati isključivo pisanim putem preko pošte, e-maila, faksom i telefonom.

Kako ističu u saoštenju, porezni obveznici i stranke ne treba da dolaze u Poreznu upravu, već sve svoje porezne prijave i podneske mogu podnijeti poštom, elektronski e-mailom, faksom, a sve informacije mogu dobiti i na telefon.

U cilju olakšanja poslovanja, obavještavaju da su rokove za podnošenje poreznih prijava produžili kako sljedi:

  • Prijava poreza na dobit za pravna lica – Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
  • Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
  • Prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
  • Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u martu Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30.04.2020. godine, a plaćene doprinose u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
  • Prijave obračunate plaće, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac  MIP-1023 za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za  plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine.

Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sistemu Obrazac JS 3100 i JS 3120 možete poslati poštom, faksom ili skenirane na e-mail.

S obzirom na novonastalu situaciju porezne prijave i obrasce dostavljaju se poštom na adrese nadležnih ispostava Porezne uprave Federacije BiH. Također, prijave i obrasci mogu se skenirati i dostaviti na e-mail adrese nadležnih ispostava ili faksom na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava.

U slučaju dostavljanja prijave i obrasca putem preporučene pošte, smatrat će se primljenim u Poreznoj upravi FBiH danom predavanja na poštu.

U slučaju dostavljanja obrazaca emailom (skeniranih) ili faksom, obveznici uplate doprinosa su obavezni originalane primjerke dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi putem pošte ili lično po prestanku vanrednog stanja (ova uputa se odnosi i na obveznike uplate doprinosa koji su korisnici elektronskog servisa Porezne uprave FBiH).

Obavijest za poslovne banke

Kako stoji dalje u saopćenju, shodno odredbama člana 14.b. Zakona o doprinosima propisana obaveza dostavljanja pisane obavijesti za ispostavu Porezne uprave, za obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa zajedno sa isplatom plaće, može se dostaviti poštom ili prolongirati do prestanka vanrednog stanja, a ostaje obaveza kontinuiranog obavještavanja Porezne uprave o navedenom elektronskim putem (email). Sve pisane obavijesti koje su poslovne banke bile dužne dostaviti u periodu trajanja vanrednog stanja iste će dostaviti naknadno po ukidanju vanrednog stanja.

Porezna uprava je pozvala sve svoje zaposlenike da jedan iznos lične plaće za mjesec mart doniraju i uplate kao pomoć u korist zaposlenih u realnom sektoru, odnosno njihovih poslodavaca na ime uplate poreza onih poslodavaca koji nisu odjavili svoje radnike.

Takođe su pozvali i sve zaposlene koji svoju plaću primaju iz budžeta institucija BiH, FBiH, kantona i općina da to učine, jer je realni sektor stvarni izvor plaća svih budžetskih korisnika,učinite to od martovske plate jer svako odlaganje može biti kasno

Izvor: Poslovne Novine
Loading..