By Anera

Konferencija “Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH”

Organizacija SOS Dječija sela BiH je upriličila konferenciju tokom koje je prezentiran projekat „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“ koji se implementira kroz partnersku saradnju sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a uz finansijsku podršku Njemačke vlade.

Cilj projekta je jačanje sistema socijalnih usluga i pripadajućih standarda, te jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka putem metodologija koje garantuju bolju zaštitu i kvalitetnije usluge za ranjive grupe u našem društvu.

Konferencija je održana uz prisustvo predstavnika vlasti, Europske unije te institucija i organizacija koje rade na unapređenju sistema socijalne zaštite u BiH.

Tokom implementacije projekta, partneri će realizirati niz zajedničkih aktivnosti kako bi ostvarili cilj svih aktera u procesu: unaprijeđen, standardiziran i ojačan sistem socijalne zaštite u BiH.

Težište aktivnosti će biti na nekoliko procesa kroz koje planiramo dostići zacrtane ciljeve:

1. Podrška standardizaciji i kvalitetu pružanja socijalnih usluga

2. Jačanje kapaciteta 200 lokalnih stručnjaka za korištenje metodologija:

  • PRIDE – obuka hraniteljskih porodica i profesionalaca
  • Case Management – proces vođenja slučaja

3. Unaprijeđenje sistema upravljanja bazama podataka centara za socijalni rad i edukacija profesionalaca o korištenju baze

4. Javna kampanja zagovaranja za podizanje svijesti javnosti o važnosti unaprijeđenja sistema pružanja socijalnih usluga.

Motiv SOS Dječijih sela BiH za pokretanje ovakvog procesa izmjena politika i praksi leži u činjenici da je 120,000 djece u BiH u riziku od gubitka roditeljske brige, a oko 2.000 djece je već ostalo bez roditeljske brige. Polovina je smještena u institucijama, što ima ozbiljan utjecaj na razvoj, pogotovo male djece, uključujući doživotnu društvenu isključenost i segregaciju. Nadalje, ne postoji ujednačena i sveobuhvatna pravna osnova s jasnim standardima kvalitete i procedurama za pružanje usluga socijalne brige. Stručnjaci se suočavaju sa nedostatkom definiranih obaveznih metoda, standarda i alata za socijalni rad, a dodatni izazovi se ogledaju u nedostatku adekvatne opreme i digitalnih rješenja koja bi značajno doprinijela podizanju kvaliteta usluga i servisa za ranjive porodice i djecu.

SOS Dječija sela BiH, kao predstavništvo međunarodne organizacije je članica globalne mreže „Keeping Children Safe“ što kroz primjenu standarda i procedura predstavlja garant najvišeg kvaliteta brige o djeci. Kao lokalno ukorijenjena organizacija, već 25 godina SOS Dječija sela BiH prakse, iskustva, standarde i procedure dijele sa vladinim institucijama, ali i partnerskim organizacijama, s ciljem zajedničkog djelovanja u najboljem interesu djece, mladih i porodica.

 

 

Izvor: akta.ba