SwissBiHSwissBiH

U toku izrada javnog oglasa za Carinski terminal Sarajevo


Autor: Anera

Uprava za indirektno oporezivanje obavještena je aktom Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Novi Grad Sarajevo, broj: 02/04-23-15326/16 od 02.11.2018. godine da je Gradsko vijeće Grada Sarajevo donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Halilovići I”.

Članom 2. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Halilovići I” izmijenjen je član 4. Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Halilovići I”, i istim je između ostalog predviđeno da je potrebno planirati izmještanje postojećeg Carinskog terminala sa robno-transportnim centrom na novu lokaciju van užeg urbanog područja, saznaje Akta.ba.

“Vezano za navedeno Uprava za indirektno oporezivanje donijela je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje ponuda za carinski terminal CI Sarajevo, te je u postupku izrada Javnog oglasa i tenderske dokumentacije nakon čega će se pristupiti objavi istih u dnevnim novinama i web sajtu UIO”, rečeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje za Akta.ba.

Na navedeni način, ističu, omogućit će se jednak tretman i učestvovanje svih zainteresiranih koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom, nakon čega će se na transparentan način izvršiti odabir najprihvatljivijeg ponuđača koji bude učestvovao u predmetnom javnom oglasu.

Inače, Uprava za indirektno oporezivanje BiH u svom vlasništvu ima samo određen broj carinskih terminala dok na ostalim lokacijama u Bosni i Hercegovini, gdje UIO nema u vlasništvu svoje terminale iste drže ostala pravna lica ili organi lokalne uprave, koji imaju potpisane ugovore sa UIO kao držaoci terminala.

Jedan od njih je upravo i carinski terminal u Halilovićima čiji je vlasnik firma Intereuropa RTC d.d. Sarajevo.

Njegovo premještanje u novi carinski terminal na ulazu u Rajlovac, koji je izgradila sarajevska firma Butmir, bilo je najavljeno početkom 2016. godine.

Firma “Butmir” osnovala je za te potrebe i firmu Centralni terminal –  CTS d.o.o. Sarajevo sa osnivačkim kapitalom od 2 miliona KM u novcu i 1,6 miliona u stvarima.

Izvo: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment