SwissBiHSwissBiH

BIOMASA DONOSI BROJNE OKOLINSKE, EKONOMSKE I SOCIJALNE KORISTI


Autor: NAL

Biomasa je jedan od obnovljivih izvora energije, a koristi se za generiranje topline koja se može onda iskoristiti, između ostalog, i za proizvodnju električne energije. Kao najjednostavniji primjeri biomase mogu se spomenuti mrtvo drveće i drveno iverje koji su pokazali vrlo velik potencijal kao izvor energije. Energija biomase dobiva se iz pet različitih izvora: smeća, drvne mase, raznih otpada, otpadnih plinova i alkoholnih goriva. Biomasa može biti relativno jednostavno konvertirana u upotrebljive izvore energije.

Postoje razne tehnologije iskorištavanja energije iz biomase: direktno za grijanje, pretvorba topline u električnu energiju, pretvorba u neki drugi oblik goriva poput tekućih biogoriva ili zapaljivog bioplina. U tehnološkom smislu i sa aspekta energenta, moguće je proizvesti tri tipa proizvoda. Drvna sječka je tehnološki najmanje zahtjevan proizvod kod koga gotovo da ne postoje ograničenja u smislu stanja, oblika i kvaliteta drvnog ostatka iz kog se proizvodi. Pelet se dobija sabijanjem piljevine i strugotine raznih vrsta drveta pod visokim pritiskom, a njegova najbitnija karakteristika je niska vlažnost i visoka energetska moć dok briket nastaje sabijanjem usitnjenih drvnih ostataka, većih je dimenzija i pruža manji komfor u odnosu na sječku i pelet s obzirom na to da se uglavnom loži ručno.

Ovako proizvedeni energenti primjenom različitih tehnoloških procesa obrade (termalne, hemijske i biohemijske) mogu se koristiti za dobijanje toplotne energije ili energije za grijanje, električne energije, istovremeno dobijanje toplotne i električne energije (kogenerativna postrojenja) i mehaničke energije (biogoriva za potrebe transporta). Biomasa svakim danom postaje sve popularnija i prihvaćenija diljem svijeta.

Izvor: Business-Magazine

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: