SwissBiHSwissBiH

KUIP: Inspekcijskim nadzorima spriječiti rast cijena na tržištu


Autor: Anera

Kao jedan od subjekta koji je odgovoran za zaštitu potrošača u Kantonu Sarajevo, kantonalni tržišno-turistički inspektori su, s obzirom na aktuelnu situaciju, aktivnosti inspekcijskih nadzora usmjerili na kontrolu kretanja cijena na tržištu, koje shodno odluci Vlade FBiH trebaju ostati na istom nivou na kojem su bile 5. marta 2020.

Pozvali su građane da sve uočene nepravilnosti u Kantonu Sarajevo prijave nadležnim inspekicjskim organima putem telefona na: 033 770-156; e-mail poštom na: kuip@kuip.ks.gov.ba, ili putem vibera na broj: 061 160-926.

Ističu da će radi zaštite interesa krajnjeg potrošača inspekcijski nadzori biti izvršeni u maksimalno ekspeditivnim rokovima.

Također, dodaju i da u okviru svojih nadležnosti inspektori Tržišno-turističke inspekcije u svakodnevnim nadzorima provode kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština, o čemu svakog mjeseca izvještaje dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine i Ministarstvu privrede KS.

Napominju da privredni subjekti imaju zakonsku obavezu posjedovanja Pravilnika o načinu formiranja cijena, kao i da Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o kontroli cijena i Zakon o zaštiti potršača svaki na svoj način obavezuje preduzeća i fizička lica da se trebaju pridržavati istaknutih cijena, a da cjenovnici i pojedinačna cijena usluga i proizvoda mora biti istaknuta na vidnom i mjestu dostupnom za kupca.

Upozoravaju privredne subjekte, kao i sva pravna i fizička lica da će svako nezakonito povećanje cijena i zloupotreba uslova slobodnog formiranja cijena biti pravovremeno sakcionisani. Zakon o kontroli cijena predviđa novčanu kaznu za pravna lica od 500 KM do 5.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 200 KM do 2.000 KM, te od 500 do 1.500 KM za fizičko lice.

Osim toga, u interesu zaštite zdravlja građana, kantonalni inspektori Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu u punom kapacitetu vrše pojačani nadzor nad provedbom općih i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, u skladu sa naredbama kriznih štabova ministarstava zdravstva FBiH i Kantona Sarajevo.

Od početka ovog mjeseca inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) su na osnovu dostavljenih sanitarnih upitnika sa graničnih prijelaza izdali 155 rješenja o zabrani kretanja van boravišta (samoizolacija) na području KS u trajanju od 14 dana, koje će biti predmetom kontrole u saradnji sa policjskim službenicima Uprave policije KS. Prema odredbama Krivičnog zakona, ukoliko neko svjesno dovede drugog u mogućnost zaraze, odnosno širenja bolesti, može biti kažnjen zatvorom do godinu dana.

Također, zbog neprovođenja mjere za sprečavanje zaraznih bolesti privrednim društvima i drugim pravnim licima mogu biti izrečene kazne od 3.000 do 10.000 KM, odgovornim licima pravnih lica od 500 KM do 2.000 KM, a fizčkim licima-obrtnicima od 2.000 KM do 8.000 KM.

“Radi preventivnog djelovanja građane, prije svega, pozivamo na samodisciplinu, kao i da se pridržavaju zvanično donesenih mjera i uputa kriznih štabova kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva”, saopćeno je iz KUIP-a.

Izvor: akta.ba

 
Loading..

Komentar-Kommentar-Comment