SwissBiHSwissBiH

Novi zakon o građevinskom zemljištu u FBiH upućen u javnu raspravu od 60 dana


Autor: Anera

Nacrt novog zakona o građevinskom zemljištu upućen je u javnu raspravu od 60 dana, nakon što je danas odobren na sjednici Predstavničkog doma, a ranije i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

“Zakon je neophodno donijeti na području Federacije BiH zbog usklađivanja sa Zakonom o stvarnim pravima i Odluke Ustavnog suda FBiH”, rekao je poslanicima direktor Federalnog uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.

Trenutno je na snazi Zakon o građevinskom zemljištu koji nikada nije izmijenjen od 2003. godine, pa je ostao u izvornom obliku, kako ga je formulirao visoki predstavnik u BiH.

“U međuvremenu je naše društvo prošlo kroz intenzivne promjene po pitanju nekretnina i oblasti stvarnih prava uopće. Zakon o građevinskom zemljištu FBiH za razliku od 12 drugih propisa u oblasti stvarnog i imovinskog prava sa početkom primjene Zakona o stvarnim pravima nije prestao važiti, ali je veći dio njegovih odredbi praktično stavljen izvan snage jer su u koliziji sa odredbama Zakona o stvarnim pravima i protivne načelima jednovrsnosti vlasništva i pravnog jedinstva nekretnine”, rekao je Obradović.

Početkom 2014. godine počeo se primjenjivati Zakon o stvarnim pravima, kojim se nakon dugo vremena oblast stvarnih prava vraća srednjeevropskoj tradiciji.

To znači da se “uvodi načelo jednovrsnosti vlasništva, jednakosti svih titulara, odnosno nositelja prava vlasništva i načelo jedinstva nekretnine, te se propisuje opća vlasnička transformacija nekadašnjeg društvenog vlasništva, odnosno njegovih derivativa (pravo upravljanja, raspolaganja, korištenja)

Drugi razlog za donošenje novog zakona je, kako kaže, odluka Ustavnog suda Federacije BiH kojom je utvrđeno da odredbe koje se tiču naknade za korištenje građevinskog zemljišta tzv. trajne rente, nisu sukladne Ustavu Federacije BiH.

Kroz sedam poglavlja novog zakona o građevinskom zemljištu normira se pojam i definicija građevnog zemljišta, uređuje raspolaganje i upis građevnog zemljišta u javne registre, zaštita prava na građevnom zemljištu, način određivanja građevnog zemljišta, reguliraju prava i parcelacija građevnog zemljišta.

Također, propisuju se naknade koje se plaćaju prilikom korištenja građevnog zemljišta, definiraju prava i obveze jedinica lokalne samouprave i vlasnika jednih spram drugih kada je u pitanju planska izgradnja i privođenje građevnog zemljišta trajnoj namjeni.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment