SwissBiHSwissBiH

Pogledajte razloge zbog kojih aplikacija može biti odbijena na javnom pozivu


Autor: Anera

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je spisak aplikanata koji nisu ispunili formalno pravne uvjete iz javnog poziva transfer za razvoj turizma za 2019. godinu.

Na spisku se nalazi preko 100 aplikanata kojima nisu odobrena sredstva, a jedan od najčešćih razloga je da nisu imali pravo prijave na program P1 Javnog poziva, te da su aplikacije predane sa nepotpunim podacima.

Kako se navodi, pojedine aplikacije nisu ni ušle u razmatranje jer nisu izvršili ugovorene obaveze prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma iz prethodnih godina ili su nenamjenski trošili prethodno dobivena sredstva.

Također, jedan od primjera je da su firme aplicirale za projekte čije aktivnosti za finansiranje nisu prihvatljive, odnosno nisu u skladu sa tačkom II. Javnog poziva.

Mnogi aplikanti su odbijeni jer su dostavili kopije potrebne dokumentacije koje nisu ovjerene, a jedan od razloga je i da priložena dokumentacija nije uvezana u skladu sa Javnim pozivom.

Naime, svi listovi, odnosno sve stranice aplikacije sa pratećom dokumentacijom moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje. Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se da aplikacija sa pratećom dokumentacijom bude ukoričena u knjigu ili osigurana jemstvenikom.

Slična situacija je i s mnogim udruženjima koja nisu imala pravo prijave, jer nisu registrirana na sudu.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment