SwissBiHSwissBiH

Poslodavci traže uvažavanje primjedbi na Prednacrt zakona o PDV-u


Autor: Anera

Upravni odbor  Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatra neprihvatljivim donošenje Prednacrta zakona o PDV-u kojeg je pripremila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, saopćeno je nakon sjednice Upravnog odbora UPFBiH.

„Predložena rješenja novog Zakona o PDV-u, nisu u interesu povećanja likvidnosti kompanija i poboljšanja  poslovnog ambijenta, niti će doprinijeti kvalitetnijem uređenju oblasti indirektnih poreza i rastu prihoda“, kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović nakon sjednice UO.

Iz UPFBiH ukazuju na neophodno uključivanje zainteresirane javnosti u sve faze izrade propisa, što je u skladu sa Direktivama EU i zakonodavstvom zemalja EU.

Također napominju da su brojna pitanja i problemi sa kojima su se poslodavci susretali u praksi i dalje ostala neriješena. Odredbe predloženog prednacrta su neprecizno definirane i nejasne, tako da se ponovno ostavlja mogućnost proizvoljnog tumačenja.

„U Prednacrtu zakona o PDV nema suštinskih izmjena u odnosu na važeći Zakon. Ono što je bitno napomenuti jeste da predlagači  nisu uvažili i u tekst Prednacrta uvrstili  niti jedan zahtjev UPFBH,  kao što su pomjeranje roka plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu, plaćanje poreza po naplati fakture za male poreske obaveznike te nemogućnost obračuna odbitnog PDV-a za neplaćene fakture. Radi se o prijedlozima koji su sadržani u zakonskim rješenjima za oblast PDV-a u zemljama regiona i EU“, ističe Smailbegović.

Također naglašava da ako donošenje novog Zakona o PDV-u ima za cilj usklađivanje sa Direktivama EU, u novi Zakon treba ugraditi i zahtjeve poslodavaca u pogledu pomjeranja roka plaćanja PDV-a i plaćanje PDV-a po naplati fakture, koji su u cijelosti usklađeni sa Direktivama EU.

U novom Prednacrtu predviđeno je povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 75.000 KM, a da prijedlog ne predviđa mogućnost kvartalnog podnošenja prijave, kako je to, na primjer, regulirano u Srbiji i Hrvatskoj.

I dalje je ostala neuređena oblast naplate PDV-a za prevoznike, čime se domaći prijevoznici stavljaju u nepovoljan položaj u odnosu na strane, na što UPFBiH godinama upozorava.

Zbog svega navedenog, UO UPFBiH ne podržava donošenje Zakona o PDV-u u ovakvom tekstu i pozvao je zastupnike u Parlamentu FBiH i NSRS, kao i Parlamentu BiH, da ne podrže novi Zakon o PDV-u.

 

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment