SwissBiHSwissBiH

U Tešnju obučavaju menadžere koji će moći da se nadmeću na stranim tržištima


Autor: Anera

Privrednici Tešnja uprkos raznim turbulencijama na tržištu bilježe odlične rezultate.

U razgovoru za poslovni portal Akta.ba Ismar Alagić, direktor TRA Agencija za razvoj općine Tešanj kaže kako su poslovni rezultati odraz trendova koje imaju u posljednjih deset godina, a to je porast svih značajnih ekonomskih indikatora razvoja.

Kako bi se postigli zacrtani planovi, potrebna je i dobra organizacija, a kako smatra Alagić veoma je bitno upoznavati  i sa dobrim praksama i stvarati pretpostavke da se regrutuju nove generacije poslovnih lidera za budućnost koji će nastaviti uspješan put kojim lokalna privreda korača zadnje dvije decenije.

“TRA Agencija upravo zbog toga radi na programima obuke srednjeg i vršnog rukovodstva u firmama, jer su to mjesta gdje se kreira konkurentnost firme i njena spremnost da se uspješno nadmeće na međunarodnom tržištu”, kazao je Alagić.

Osvrćući se na nedostatat kvalificirane radne snage u privredi, Alagić je rekao kako je problem nedostatka kvalitetne i adekvatne radne snage veoma izražen u cijeloj BiH, a posebno u sredinama gdje je ekonomska aktivnost na višem nivou.  Privrednici ovoga kraja, prema njegovim riječima, već sada posežu za radnom snagom sa područja susjednih općina.

Smatra kako rješenja problema s nedostatkom radne snage treba tražiti u ulasku u djelatnosti sa višom dodanom vrijednošću koja će omogućiti stvaranje pretpostavki za kreiranje bolje plaćenih radnih mjesta.

“Internacionalizacija biznisa koji se odvijaju na našem prostoru je garancija stalno izražene potrebe za radnom snagom, koja već odavno prelazi granice lokalne zajednice”, smatra Alagić.

Podcrtao je kako će TRA Agencija za razvoj općine Tešanj nastaviti ustrajavati na artikulisanju lokalnog ekonomskog razvoja i generiranju ekonomskog rasta kao najmanjeg zajedničkog imenitelja sljedeća četiri faktora: kadrovi-tehnologija-kapital-prirodni resursi.

“Naši projekti bit će okrenuti kao povećanju konkurentnosti poslovnih subjekata na našem području, snažnijem uvođenju inovativnosti u poslovne procese sa fokusom na proizvodnju, potom višem stepenu digitalizacije i dekarbonizacije uz efikasno korištenje resura i čistiju proizvodnju. Uložit ćemo dodatne napore na poticanje e-inovativnih i izvozno orijentisanih biznisa kod mladih preduzetnika”, zaključio je Alagić.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment