SwissBiHSwissBiH

Uspostava sistema Javnih internih finansijskih kontrola obaveza iz SSP-a


Autor: Anera

Bosna i Hercegovina se potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU obavezala da će uspostaviti sistem Javnih internih finansijskih kontrola – PIFC, te da bude formirana Centralna harmonizacijska jedinica, izjavio je u razgovoru za Fenu zamjenik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Nedim Čustović.

“To je urađeno i mi imamo zakonodavni okvir za uspostavu PIFC-a u institucijama BiH, a taj sistem se sastoji od tri komponente: finansijskog upravljanja, interne revizije i Centralne harmonizacijske jedinice”, pojasnio je Čustović.

Naveo je da je uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole zasnovano na odgovarajućim odredbama Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH, Zakonu o finansiranju institucija BiH i Zakonu o sistemima internih kontrola u RS-u, te podrazumijeva i primjenu dobrih praksi i iskustava vezanih za donošenje procedura i aktivnosti koje je potrebno provoditi, kako bi sistem postao operativan i funkcionalan.

Čustović je rekao da su tri najvažnija načela javnih internih finansijskih kontrola Upravljačka odgovornost, zatim tzv. “Vrijednost za novac” odnosno što kvalitetnija usluga uz što manje trošenje budžetskih sredstava, te načelo “3 E” – efikasnost, ekonomičnost, efektivnost.

Dodao je da su po Zakonu o finansijskom upravljanju i kontroli iz 2016. svi korisnici budžetskih sredstava i javna preduzeća dužni da uspostave sistem internih finansijskih kontrola.

“Taj zakon se ne provodi dosljedno i koriste se neke dodatne usluge vanjskih eksperata, a samo bi trebalo primjenjivati postojeći zakonski okvir”, istakao je Čustović.

Precizirao je da taj zakon predviđa korištenje COSO modela internih kontrola, koji je razvijen u SAD-u početkon ’90.-ih godina poslije niza korporativnih skandala, a koji ima pet međusobno povezanih komponenti – kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije i nadzor, praćenje i procjena.

Čustović je naglasio da će primjena COSO modela biti suština radionica “Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i preduzećima sa praktičnim primjerima” koja će biti održana 4. septembra u hotelu Holiday u Sarajevu.

“Također ćemo se posebno referirati na model “Tri linije odbrane”, koji je trenutno aktuelan i koji je proizašao iz COSO modela internih kontrola”, kazao je Čustović.

Cilj radionice je doprinijeti kreiranju jednog modela uspostave finansijskog upravljanja i kontrola, baziranog na zakonskoj i podzakonskoj osnovi na svim nivoima vlasti u BiH.

Obaveza svih nivoa vlasti je da, u okviru svoje nadležnosti, uspostave zdravo finansijsko upravljanje u svojim institucijama, organizacijama i preduzećima.

Radionica je namijenjena koordinatorima za finansijsko upravljanje i kontrolu, upravljačkoj stukturi, računovođama, internim i eksternim revizorima, analitičarima i svim ostalim koji su na direktan ili indirektan način uključeni u poslovne procese u instutucijama, organizacijama ili preduzećima.

Izvor: akta.ba

Komentar-Kommentar-Comment

%d bloggers like this: